Lưu điện cửa cuốn

Lưu điện cửa cuốn là bình tích điện giúp giữ điện được tích lũy lại , có thể dùng bình lưu điện này để sử dụng cho cửa cuốn .